Alpspitze 2000
1-25.jpg (75577 bytes) 1-26.jpg (181629 bytes) 1-28.jpg (137858 bytes) 1-29.jpg (165357 bytes) 1-30.jpg (132322 bytes)
1-27.jpg (170958 bytes)1-31.jpg (157665 bytes) 1-33.jpg (129909 bytes) 1-33z.jpg (199983 bytes) 1-32.jpg (153798 bytes)1-34.jpg (101434 bytes) 1-34z.jpg (92684 bytes)1-35.jpg (150892 bytes)
1-35z.jpg (110661 bytes) 2-00.jpg (83893 bytes) 2-03.jpg (75953 bytes) 2-04.jpg (53116 bytes) 2-05.jpg (81995 bytes)
2-06.jpg (116061 bytes) 2-01.jpg (106787 bytes)2-07.jpg (104140 bytes) 2-08.jpg (85122 bytes) 2-09.jpg (75710 bytes) 2-10.jpg (58525 bytes)2-08z.jpg (61507 bytes)
2-11.jpg (59388 bytes) 2-12.jpg (83161 bytes) 2-14.jpg (78242 bytes) 2-14z.jpg (70977 bytes) 2-13.jpg (81402 bytes)2-15.jpg (101016 bytes)
2-16.jpg (99232 bytes) 2-17.jpg (103346 bytes) 2-18.jpg (105741 bytes) 2-19.jpg (112579 bytes) 2-20.jpg (73524 bytes)
2-21.jpg (126949 bytes) 2-21z.jpg (114576 bytes)