Penserjoch, 2211 m

en.wikipedia.org/wiki/Penser_Joch